De geschiedenis van Scouting in Oldenzaal

In de dertiger jaren was er in Oldenzaal op bescheiden schaal sprake van Scouting, in die tijd ook wel geheten de padvinderij. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verdwenen deze groepen. Door de bezetter werd een verbod uitgevaardigd op samenscholing, de wekelijkse bijeenkomsten van de padvinderij werden dus verboden. Na de Tweede Wereldoorlog werd op initiatief van de Oldenzaalse katholieke parochies de padvinderij weer nieuw leven ingeblazen. Er moest een vrijetijdsbesteding komen voor de jeugd.
In Oldenzaal werden toen drie scoutingroepen opgericht:

De Paulusgroep (voor jongens)
De St. Tarcisiusgroep (voor jongens)
De St. Agnesgroep (voor meisjes)

De Paulusgroep

De Paulusgroep is begonnen in een gebouwtje aan de Bleekstraat. In 1953 is door de Plechelmusparochie 2300 vierkante meter grond gekocht aan de Potskampstraat van de Zusters aan Oude Gasthuisstraat. Hiervoor werd een bedrag betaald ad f. 1.899,40, oftewel ca. f 0,83 per vierkante meter. Op dit stuk grond is door zeel veel enthousiaste mensen een jeugdgebouw gesticht. Het gebouw werd gefinancierd door de Paulusgroep terwijl de grond in eigendom van de kerk was. Door verschillende oorzaken werd het gebouw omstreeks 1969/1970 niet meer zo intensief gebruikt. Het kerkbestuur van de Plechelmusparochie had plannen deze grond en het bestaande jeugdgebouw te verkopen. De Paulusgroep werd hiervan middels een aangetekend schrijven in kennis gesteld. Toen in 1971 bleek dat het Kerkbestuur het gebouw inderdaad wilde verkopen, hebben zowel de Paulus- en de Tarcisiusgroep gemeend fel te moeten protesteren. Een golf van verontwaarding ging door Oldenzaal. De kranten stonden bol van ingezonden brieven van mensen die sympathie betuigden aan de beide groepen. Door de grote druk die door de groepen en daarbij gesteund door vele parochianen van de Plechelmus werd uitgeoefend op het kerkbestuur, besloot deze om tot verkoop over te gaan van het terrein aan de nieuw op te richten Titus Brandsmagroep voor een bedrag ad f. 11.410. De fusie van de beide groepen was een feit en men was eigenaar van het terrein met de daarop aanwezige opstallen aan de Potskampstraat. Door middel van een kleine verbouwing werd het gebouw geschikt gemaakt om diverse groepen erin te kunnen laten draaien. Na de fusie ging het ledenaantal snel omhoog.

De St. Tarcisiusgroep

Voor de St. Tarcisiusgroep werd in 1950 een jeugdgebouw gesticht aan de Weerseloseweg, nu is er trekkerhandel Zwiep in gevestigd. De stichtingskosten werden destijds gefinancieerd middels een bankkrediet. Door het gebouw in de zomermaanden intensief te verhuren aan de Katholieke Vakantie Centrale was er sprake van een jaarlijks sluitende financiële exploitatie. In 1970 werd de huurovereenkomst door de Katholieke Vakantie Centrale opgezegd. Door het wegvallen van deze huurinkomsten kon de stichting niet meer aan haar verplichtingen jegens de bank voldoen. Door rentebeschrijvingen was het schuldbedrag opgelopen tot f 19.000. Het stichtingsbestuur was genoodzaakt om het gebouw te verkopen. Dit is gebeurd omstreeks februari 1971. De welpen en de verkenners van de Tarcisiusgroep zaten echter zonder huisvesting. De Paulusgroep, gevestigd aan de Potskampstraat bracht redding en verschafte onderdank. De schuld van de Stichting Tarcisius kon worden afgelost. Het gebouw had echter meer opgebracht dan de grootte van de schuld. Aangezien het de doelstelling van de Stichting Tarcisius was: Financiële steun te verlenen aan de leden van de georganiseerde jeugdbeweging in de Drieeenheidsparochie, bleef het geld van de overwaarde in de Stichting Tarcisius.

groep1-kleiner

(foto gemaakt door Anton ten Dam)

De St. Agnesgroep

In 1945 werd tevens de St. Agnesgroep opgericht voor de meisjes. Na diverse omzwervingen heeft de Agnesgroep jaren op de zolder van de Roveniusschool aan de Dr. Ariënsstraat gezeten.
In 1980 werd deze school verbouwd, voor de Agnesgroep was er na de verbouwing geen plaats meer. De Agnesgroep klopte aan bij de Titus Brandsmagroep voor een mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van hun accommodatie. De Titus Brandsmagroep vond het niet wenselijk om twee groepen met hun eigen besturen in een gebouw te huisvesten. Voorgesteld werd tot een fusie van beide groepen. De Agnesgroep kon hiermee instemmen.

Al snel bleek dat door het grote ledenaantal het gebouw aan de Potskampstraat ongeschikt was om alle groepen een voldoende huisvesting te geven. Besloten werd om een onderzoek te starten tot uitbreiding en renovatie van het gebouw.

(foto gemaakt door Anton ten Dam)

(foto gemaakt door Anton ten Dam)

Lid-worden